COVID19

Levering en veiligheidsinformatie

03/05/2020

 

Levertijden en bestellen

Op vrijdag 08/05 sturen we opnieuw goederen op. Geef ons zeker zelf een seintje wanneer je meer informatie hebt over jouw lopende orders.

 

Nieuwe bestellingen

We zijn nog steeds bereikbaar via mail of via je contactpersoon. Je kan blijven bestellen, onze WoonTotaal is steeds beschikbaar.

 • Orders voor stof die voor 06/05 besteld zijn, worden bij voorraad opgestuurd op 08/05 of 11/05.
 • Orders van confecties hebben een normale doorlooptijd.
 • Voor harde raamdecoratie blijven de levertijden onveranderd.

 

29/03/2020

 

Levertijden en bestellen

Op vrijdagen sturen we steeds de goederen op. Geef ons zeker zelf een seintje wanneer je meer informatie hebt over jouw lopende orders.

 

Nieuwe bestellingen

We zijn nog steeds bereikbaar via mail of via je contactpersoon. Je kan blijven bestellen, onze WoonTotaal is steeds beschikbaar.

 

Heb je nog geen login gegevens voor WoonTotaal? Vraag ze dan hier aan of contacteer je contact voor meer informatie. We helpen je graag op weg. Bekijk ook onze informatie video’s over hoe je bestellingen kan aanmaken.

 

Hou het veilig

Onze medewerkers werken indien mogelijk van thuis uit. In het atelier en bij verzending werken we momenteel in ploegen in aparte zones op besmetting tegen te gaan.

We hopen dat de situatie snel evolueert in de positieve richting zodat we de draad weer kunnen oppikken. Heb je nog vragen of kunnen we je met iets helpen? Wij zijn er voor je.

 

23/03/2020

We houden graag contact

Vanaf maandag 23/03/2020 zijn we niet meer telefonisch bereikbaar via ons algemeen nummer. Je kan ons wel nog steeds bereiken via je contactpersoon, of via email. Heb je geen directe contactgegevens, dan kan je altijd mailen naar info@bmfabrics.com.

Lopende bestellingen

Op vrijdag 27/03 worden de lopende bestellingen opgestuurd. Heb je een openstaande bestelling, dan zal je op donderdag 26/03 gecontacteerd worden om te vragen of we ze mogen verzenden, tenzij je ons intussen zelf al laten weten hebt of je ze wil ontvangen.

Nieuwe bestellingen

Je kan nog steeds nieuwe bestellingen plaatsen via WoonTotaal. Onze productie loopt nog steeds, er is ruime stock en we bundelen bestellingen waar nodig. Ons confectie atelier is nog steeds actief. Ook harde raamdecoratie kan blijven besteld worden, zodat deze uitgeleverd kan worden na de lockdowns.

Heb je nog geen login gegevens voor WoonTotaal? Vraag ze dan hier aan of contacteer je contact voor meer informatie. We helpen je graag op weg. Bekijk ook onze informatie video’s over hoe je bestellingen kan aanmaken.

 

 

18/03/2020

Omdat er nog steeds klanten zijn die hun bestellingen willen ontvangen en nieuwe orders plaatsen om er zelf mee aan te slag te gaan, blijven wij operationeel.

Door onze grote stockvoorraad kunnen wij nog steeds een korte levertermijn aanhouden. Ook ons Belgisch en Nederlands confectie ateliers blijven actief en houdt rekening met de genomen maatregelen.
Wij zullen persoonlijk contact opnemen met alle klanten die bestellingen hebben die opgestuurd worden om te overleggen.

Indien je zelf al beslissingen hebt genomen om order voorlopig op hold te zetten tot het einde van de periode, laat het ons dan zeker weten zodat wij hierop kunnen anticiperen.

 

16/03/2020

Wij voeren vanaf 17/03/2020 de volgende voorzorgsmaatregelen in om zowel u als onze werknemers zo goed mogelijk te beschermen:

 • We blijven operationeel. Indien werknemers thuis kunnen werken, zullen ze dit ook doen
 • Ons service team is nog altijd bereikbaar via telefoon of e-mail
 • Alle bestaande en nieuwe orders zullen wij zo goed als mogelijk uitleveren zoals voorzien
 • Onze magazijniers zullen werken in shiften en in gedefinieerde zones om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • Door onze grote stockvoorraad, denken we dat onze levertermijnen weinig impact zullen ondervinden. Het werken in shiften van onze verzending kan hier wel een effect op hebben.
 • Onze vertegenwoordigers zullen geen bezoeken ter plaatse meer doen, maar zijn steeds bereikbaar via gsm, skype of e-mail om advies en support van op afstand te voorzien.
 • Onze faciliteiten werken allemaal nog: je kan nog steeds stoffen bestellen, laten confectioneren of harde raamdecoratie bestellen.
 • Geplande plaatsingen blijven doorgaan. Onze plaatsingsdienst volgt steeds de voorschriften die opgelegd zijn door de overheid.
 • We laten geen externe personen meer binnen in onze gebouwen. Onze showroom gaat dicht, vergaderingen gebeuren van op afstand, en onze events zijn voorlopig gecanceld.
 • De directie blijft steeds aanwezig om kort op de bal te kunnen spelen 

Infos de livraison et sécurité

03/05/2020

 

Délais de livraison et commander

Nous renverrons les marchandises le vendredi 08/05. Assurez-vous de nous appeler si vous avez plus d'informations sur vos commandes en cours.

 

Nouvelles commandes

Nous sommes toujours disponibles par e-mail ou par votre interlocuteur. Vous pouvez continuer à commander, notre WoonTotaal est toujours disponible.

 • Les commandes de tissus commandées avant le 06/05 seront expédiées du stock le 03/04 ou 07/04, les commandes pour le 06/05 partiront le 08/05 ou 11/05.
 • Les commandes de confecion ont un délai normal.
 • Pour les stores, les délais de livraison restent inchangés.

 

Vous n'avez pas encore les informations de connexion pour WoonTotaal? Demandez-les ici ou contactez votre contact pour plus d'informations. Nous sommes heureux de vous aider. Regardez également nos vidéos d'information sur la création de commandes.

 

Gardez-le en sécurité

Nos employés travaillent à domicile si possible. Nous travaillons actuellement par équipes dans des zones distinctes pour éviter la contamination dans l'atelier et lors de l'expédition.

Nous espérons que la situation évoluera rapidement dans le sens positif afin que nous puissions reprendre le fil. Avez-vous des questions ou pouvons-nous vous aider avec quoi que ce soit? Nous sommes là pour vous.

 

29/03/2020

Délais de livraison et commander

 Assurez-vous de nous appeler si vous avez plus d'informations sur vos commandes en cours.

 

Vous n'avez pas encore les informations de connexion pour WoonTotaal? Demandez-les ici ou contactez votre contact pour plus d'informations. Nous sommes heureux de vous aider. Regardez également nos vidéos d'information sur la création de commandes.

 

Gardez-le en sécurité

Nos employés travaillent à domicile si possible. Nous travaillons actuellement par équipes dans des zones distinctes pour éviter la contamination dans l'atelier et lors de l'expédition.

Nous espérons que la situation évoluera rapidement dans le sens positif afin que nous puissions reprendre le fil. Avez-vous des questions ou pouvons-nous vous aider avec quoi que ce soit? Nous sommes là pour vous.

 

23/03/2020

Nous aimons rester en contact

A partir du lundi 23/03/2020 nous ne serons plus disponibles par téléphone via notre numéro général. Vous pouvez toujours nous joindre via votre personne de contact ou par e-mail. Si vous n'avez pas de coordonnées directes, vous pouvez toujours envoyer un courriel à info@bmfabrics.com.

Commandes en cours

Les commandes en cours seront expédiées le vendredi 27/03. Si vous avez une commande ouverte, vous serez contacté le jeudi 26/03 pour demander si nous pouvons les envoyer, sauf si vous nous avez déjà informé vous-même si vous souhaitez les recevoir.

Nouvelles commandes

Vous pouvez toujours passer de nouvelles commandes via WoonTotaal. Notre production est toujours en cours,il y a suffisamment de stock et nous groupons les commandes si nécessaire. Notre atelier de confection est toujours actif. La décoration de fenêtres peut également continuer à être commandée, de sorte qu'elle puisse être livrée après les verrouillages.

Vous n'avez pas encore les informations de connexion pour WoonTotaal? Demandez-les ici ou contactez votre contact pour plus d'informations. Nous sommes heureux de vous aider. Regardez également nos vidéos d'information sur la création de commandes.

 

 

18/03/2020

Parce qu'il y a encore des clients qui veulent recevoir leurs commandes et passer de nouvelles commandes pour commencer, nous restons opérationnels.

En raison de notre stock important, nous pouvons toujours maintenir une courte période de livraison. Nos ateliers de prêt-à-porter belges et néerlandais restent également actifs et tiennent compte des mesures prises.
Nous contacterons personnellement tous les clients qui ont des commandes envoyées pour discuter.

Si vous avez déjà décidé de suspendre la commande jusqu'à la fin de la période, veuillez nous en informer afin que nous puissions anticiper cela.

 

16/03/2020

A partir du 17/03/2020 nous mettrons en place les précautions suivantes pour vous protéger au mieux vous ainsi que nos collaborateurs:

• Nous restons opérationnels. Nos employés effectueront leur travail à domicile, lorsque celui-ci est possible.
• Notre équipe reste à votre service par téléphone ou par-mail.
• Toutes les commandes existantes ou nouvelles seront traitées aussi bien que possible.
• Nos entrepôts fonctionneront par équipes et dans des zones bien définies pour minimiser la dispersion.
• En raison de notre stock important, nos délais de livraison ne devraient être que peu impactés.
• Nos représentants ne feront plus de visites, mais pourront toujours être contactés par téléphone mobile, Skype ou e-mail pour fournir conseils et assistance à distance.
• Nos installations fonctionnent toujours: vous pouvez toujours commander nos tissus, les faire confectionner et/ou commander stores bateaux, enrouleurs et à lamelles.
• Les placements prévus se poursuivront. Notre service de placement suit toujours les réglementations imposées par le gouvernement.
• Nous ne permettons plus aux personnes externes d'entrer dans nos bâtiments. Notre salle d'exposition ferme, les réunions ont lieu à distance et nos événements sont annulés pour le moment.
• La direction reste toujours présente pour pouvoir réagir rapidement.

Delivery and safety information

29/03/2020

 

Delivery times and ordering

We will send goods again on Friday 03/04. If you have an open order, be sure to give us an email if you have more information about your current orders.

New orders

We are still available by email or through your contact person. You can continue to order, our WoonTotaal is always available.

 • Orders for fabric ordered before 31/03 will be sent from stock on 03/04 or 07/04, orders for 07/07 will leave on 10/04 or 15/05.
 • Orders for finished curtains ordered before 31/03 have a normal lead time, between 31/03 and 07/04 the order may be slightly delayed for a maximum of 1.5 weeks.
 • For blinds, delivery times remain unchanged.

 

Do you not yet have login details for WoonTotaal? Request them here or contact your contact for more information. We are happy to help you on your way. Also watch our information videos on how to create orders.

Keep it safe

Our employees work from home if possible. We currently work in shifts in separate zones to prevent contamination in the workshop and upon dispatch.

We hope that the situation will quickly evolve in the positive direction so that we can pick up the thread again. Do you have any questions or can we help you with anything? We are here for you.

 

23/03/2020

We like to keep in touch

From Monday 23/03/2020 we will no longer be available by phone via our general number. You can still reach us via your contact person, or via email. If you do not have direct contact details, you can always email info@bmfabrics.com.

Current orders

Current orders will be shipped on Friday 27/03. If you have an open order, you will be contacted on Thursday 26/03 to ask if we can send them, unless you have already informed us yourself if you want to receive them.

New orders

You can still place new orders via WoonTotaal. Our production is still running, there is ample stock and we bundle orders where necessary. Our workshop is still active.Other window decoration can also continue to be ordered, so that it can be delivered after the lockdowns.

Do you not yet have login details for WoonTotaal? Request them here or contact your contact for more information. We are happy to help you on your way. Also watch our information videos on how to create orders.

 

 

18/03/2020

Because there are still customers who want to receive their orders and place new orders, we remain operational.

Due to the measures taken, we can still maintain a short delivery period since our stock is in house and ready for dispatch. Our Belgian and Dutch workshops also remain active and take account of the measures taken. We will personally contact all customers who have orders ready to discuss if you want to receive them.

If you have already made decisions to put order on hold until the end of the period, please let us know so that we can anticipate this.

 

16/03/2020

From 17/03/2020 we will introduce the following precautions to protect you and our employees as well as possible:

• We remain operational. If employees can work from home, they will do so
• Our service team is still available by phone or e-mail
• We will deliver all existing and new orders as predicted
• Our warehouses will work in shifts and in defined zones to minimize contact
• Due to our large stock, we believe that our delivery times will have little impact. Working in shifts of our shipping can have an effect on this.
• Our representatives will no longer make on-site visits, but can always be reached by mobile phone, Skype or e-mail to provide remote advice and support.
• Our facilities are all still working: you can still order
• Planned installations will continue. Our placement service always follows the regulations imposed by the government.
• We no longer allow external persons to enter our buildings. Our showroom closes, meetings take place remotely, and our events are canceled for the time being.
• The management always remains present to be able to react quickly